Sveska 2 2011

Гласник Етнографског института САНУ

Naučni članci

Тестаментално наслеђивање – само правна осмоза?

Jadranka Đorđević-Crnobrnja

PDF (7-17)

Juvenile Marriages, Child-Brides and Infant Mortality Among Serbian Gypsies

Jelena Čvorović

PDF (27-44)

Imagining the Past, Creating Identity: the Case of the Bayash

Annemarie Sorescu-Marinković

PDF (45-59)

“Nahni wa xfendik” 1 (We and the Others): Negotiation of multiple identities in the Maronite Community of Cyprus

Maria Koumarianou

PDF (61-76)

Дискурзивно обликовање „других“: српска заједница југоисточног Косова у послератном контексту

Sanja Zlatanović

PDF (77-87)

Discursive Construction of “Others”: The Serbian Community in Southeast Kosovo in the Post-War Context

Sanja Zlatanović

PDF (88-97)

Политике и контраполитике идентитета и простора: случајеви са београдских улица након 2000. године

Srđan Radović

PDF (99-111)

Politics and Counter-Politics of Identity and Space: Several Cases from Belgrade’s Streets in the 2000s

Srđan Radović

PDF (112-123)

„Неподношљива лакоћа“ (субверзије) национализма: естрадна тела у постсоцијалистичкој Србији

Marijana Mitrović

PDF (125-136)

The “Unbearable Lightness” (of the Subversion) of Nationalism: Bodies on Estrada in Postsocialist Serbia

Marijana Mitrović

PDF (137-148)

Постсоцијалистичка трансформација и нови облици идентификације у друштву Србије

Vesna Trifunović

PDF (149-159)

Post-Socialist Transformation and New Forms of Identification in the Serbian Society

Vesna Trifunović

PDF (160-169)

Сведочанство времена – афоризам

Milina Ivanović Barišić

PDF (171-179)

The Testimony of the Time – Aphorism

Milina Ivanović Barišić

PDF (180-188)

Језичке појаве у асиметричној институцијској интеракцији – случај Кол центра

Aleksandra Šuvaković, Marija Koprivica Lelićanin

PDF (189-197)

Linguistic Aspects in Asymmetrical Institutional Interaction – Call Center Case

Aleksandra Šuvaković, Marija Koprivica Lelićanin

PDF (198-206)

Жељинска ала. Резултати нових истраживања народних митолошких представа Жупе

Ivica Todorović

PDF (207-218)

Ala from Zeljin. Results of the Recent Research of Folk Mythology in Zupa

Ivica Todorović

PDF (219-230)

Darwinian Medicine and “Race”: a Note on Education

Goran Štrkalj

PDF (231-237)

Миле Недељковић као истраживач друштвених, културних и етничких питања

Branko Ćupurdija

PDF (239-246)

Mile Nedeljković as a Social, Cultural and Ethnic Issues Researcher

Branko Ćupurdija

PDF (247-254)

Izaberite jezik