Sveska 1 2011

Гласник Етнографског института САНУ

Naučni članci

Жива дела мртвих тела. Смрт и религија нације у Србији 19. века (srpska verzija teksta)

Aleksandra Pavićević

PDF (7-17)

Living acts of Dead Bodies. Death and Religion of the Nation in Serbia in 19th Century

Aleksandra Pavićević

PDF (18-28)

Концептуализација стратегије и реализација етничког/националног идентитета у историјском дискурсу

Mirjana Pavlović

PDF (29-38)

Conceptualization, Strategies and Realization of Ethnic/National Identity in Historical Discourse

Mirjana Pavlović

PDF (39-48)

Питање реформе црквеног календара: информисаност и ставови грађана Србије

Милеса Стефановић-Бановић

PDF (49-59)

The Issue of Reform of the Church Calendar: the Level of Information and Positions of Citizens of Serbia

Milesa Stefanović-Banović

PDF (60-70)

Обликовање болa: античка грчка тужбалица и њен терапеутски аспект

Đurđina Šijaković

PDF (71-83)

Shaping the Pain: Ancient Greek Lament and Its Therapeutic Aspect

Đurđina Šijaković

PDF (84-96)

Кинези баптисти: пример двоструке мањине у Србији данас

Gordana Blagojević

PDF (97-105)

The Chinese Baptists: an Example of a Twofold Minority in Serbia Today

Gordana Blagojević

PDF (106-114)

Бивши Исток, бивши Запад: (пост)социјалистичка носталгија и феминистичке генеалогије у данашњој Европи

Chiara Bonfiglioli

PDF (115-128)

Унапређивање вештина менаџерства за професионалне дизајнере: одговор на актуелну кризу у професији?

Fernando Diego Del Vecchio

PDF (129-141)

Препознатљивост као добробит у глобализацији

Branislav Pantović

PDF (143-153)

Recognition as Welfare in Globalization

Branislav Pantović

PDF (155-164)

Izaberite jezik