Stručno usavršavanje u SAD kao antropološki problem: međunarodni program razmene naučnih radnika kao okvir za proučavanje distribucije i reprodukcije moći

Saša Nedeljković

Apstrakt: Diskurs o nauci često se koristi za opravdavanje ili prikrivanje distribucije i reprodukcije moći u društvu, iako se on često ne percipira, niti se konceptualizuje kao takav. Neki aspekti naučne delatnosti, odnosno visokoškolskog sistema, posebno su izloženi upotrebi u te svrhe: tu, pre svega, mislim na programe međunarodne razmene naučnih radnika i univerzitetskih nastavnika. Učestvujući u jednom takvom programu bio sam u situaciji da sagledam mnoge manje vidljive aspekte takvog procesa i da ih analiziram uz pomoć pojma moći. U ovom radu ću pokušati da izvršim deskripciju i kontekstualizaciju osnovnih faktora i aktera tog procesa, i da ponudim jedan model za analizu ovakvih i sličnih problema.

Ključne reči: Međunarodna razmena, naučni radnici, univerzitetski nastavnici, SAD, Srbija, antropologija, moć

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2012, no. 7 (1), pp. 35-64