Reproduktivno zdravlje i reproduktivna vulnerabilnost

Bojan Žikić

Apstrakt: Reproduktivno zdravlje predstavlja, gotovo podjednako, sociokulturnu činjenicu kao i medicinsku činjenicu. Ono što utiče na njega, u pozitivnom ili u negativnom smislu, potiče od načina na koji kulturno mislimo i postupamo u pogledu reproduktivnog ponašanja, a te misli i postupci uslovljeni su kulturno kontekstualizovanom konceptualizacijom ljudske fiziologije koja je, sa svoje strane, zasnovana na konceptualizaciji polnosti, a posebno na normativizaciji rodnih uloga. Odatle, reproduktivno zdravlje je žensko zdravlje pre svega, posmatrano kao sociokulturna kategorija, pa se i reproduktivna vulnerabilnost uglavnom odnosi na sve one činioce koji negativno doprinose ženskom reproduktivnom zdravlju. Ti činioci jesu društveni – negativno doprinose reproduktivnom zdravlju s institucionalnog i pravno-normativnog aspekta, zatim ekonomski – smanjuju broj onih kojima je u određenom sociokulturnom kontekstu omogućen pravovremen pristup kvalitetnoj zdravstvenoj usluzi, te kulturni – podupiru modele mišljenja i ponašanja koji ne uzimaju u obzir pravo svakog ljudskog bića na sopstveni polni i reproduktivni život, već insistiraju na saobražavanju individualne polnosti i reproduktivnih želja i kapaciteta dominantnoj kulturnoj normi.

Ključne reči: reprodukcija, zdravlje – kulturni aspekti, činioci reproduktivne vulnerabilnosti – društveni, ekonomski, kulturni, antropologija, polnost, rod

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2011, no. 6 (4), pp. 885-903