ПОИМАЊЕ КУЛТУРНОГ ИДЕНТИТЕТА, КУЛТУРНИХ ВРЕДНОСТИ И ДРУШТВЕНОГ РЕДА У БЕОГРАДУ НА ПОЧЕТКУ XXI ВЕКА

Bojan Žikić

Apstrakt: У раду се разматра есенцијализација категорија културног идентитета, културних вредности и друштвеног реда, у поступку њихове културне концептуализације, на примеру основних појмова који сачињавају те категорије. Подаци су прикупљени квалитативним истраживањем међу особама са високом и вишом стручном спремом на широј територији главног града Србије. Резултати упућују на такво поимање датих категорија које одговарају културном промишљању постојања појединца и заједнице и веза између њих, те његовом вредносном нормирању, у смислу одређења као „нормалног“, односно „природног“.

Ključne reči: културни идентитет; културне вредности; друштво; држава; антропологија; културна когнитивност.

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2011, no. 11 (2), pp. 9-40