O Crvenkapi, Dureksu i ljutnji: proizvodnja, značenje i recepcija jedne bajke i jedne reklamne poruke

Dragana Antonijević

Apstrakt: U radu će, primenom semiološke analize, biti razmotreno nameravano i nenameravano čitanje jedne domaće provokativne reklame koja je, da bi prenela svoju poruku, vizuelno transponovala lik Crvenkape u skladu s proizvodom koji je reklamirala. Potom će se razmotriti značenje bajke i recepcija publike, te postaviti pitanje da li je reklamna agencija promašila ili, zapravo, pronašla pravi put da saopšti skrivenu poruku bajke i time upropasti reklamnu kampanju za koju je bila angažovana.

Ključne reči: semiološka analiza, reklama, Crvenkapa, značenje bajke, recepcija publike

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2008, no. 3 (1), pp. 11-38