ОБИЧАЈИ ВЕЗАНИ ЗА РОЂЕЊЕ ДЕТЕТА КОД СТАНОВНИШТВА У НАСЕЉИМА ОПШТИНЕ ПИРОТ

Vesna Marjanović

Apstrakt: Тема задатих истраживања односила се на могуће импликације критичког дискурса културе сећања у контексту животног циклуса обичаја, тј. обредне праксе традиционалног модела повезане с обичајима везаним за рођење детета у сеоским насељима општине Пирот. У раду су изнесени резултати теренских истраживања која су обављена у периоду од 2001. до 2006. године. Приказивање животног ци¬клуса традиционалног модела мишљења и понашања појављује се као индикатор културе сећања у којој учествују казивачи старије старосне доби (70, 80 и више година) а стварна доживљена обредна пракса која указује на прилагођавање старих облика ритуала и стварање нових сход¬но времену у којем живе казивачи (старосне доби од 35 до 55 година). Другим речима, ритуали доживљени у прошлости често се разликују од садашњих који се сматрају само привидно наставком традиционалног понашања становништва у пиротском региону. Доживљени облици ри¬туала и они који су производ казивања и сећања су комплементарни само у срединама у којим још увек постоји континуитет генерација у заједници породице у смислу заједничког живљења неколико генерација под истим кровом и где се изграђена микро обредна пракса преноси с генерације на генерацију као део микро идентитета. Код других породица, у којим је присутан генерацијски вакуум и раздвајање у простору није могуће гово¬рити о континуитету стварних модела понашања. Изузетак су погребни обичаји и ритуали везани за култ покојника, али само до тренутка пот¬пуног временског раскида с покојником, тј. до навршене године дана на¬кон смрти. После тога однос према покојнику улази у уобичајене облике понашања и везује се само линеарно за црквени празнични календар и сакрални простор. У оквиру дискурса о обичајима животног циклуса шири простор је дат управо на доласку и одласку „с овог света“ као и временском и про¬сторном одређењу контекста чистог и нечистог у магијско-религијској пракси, те простору у којем се контекст одвија – профани или сакрални.

Ključne reči: обичаји, ритуали, рођење, чисто, нечисто, сакрално, профано, култура сећања

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2010, no. 2 (2), pp. 115-132