ДОМАЋА ТЕКСТИЛНА РАДИНОСТ У ОКОЛИНИ ПИРОТА У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XIX И У XX ВЕКУ

Marina Cvetković

Apstrakt: У раду се указује на специфичност и промене текстилне радиности заступљене у насељима у културно-географској области у околини Пирота у периоду од друге половине XIX века и у XX веку. Тема се анализира кроз технологију текстилних сировина са акцентом на преради конопље и вуне, карактеристичним ткачким техникама са временским прецизирањем увођења иновација и кроз разноврсност текстилних предмета. Промена културе становања, као последица ширих друштвено-историјских, економских и др. фактора, одразила су се и на промену функција, техничких и ликовних карактеристика текстилног ентеријерског инвентара. Забележени су и локални називи везани за различите фазе прераде текстилних сировина у нит, справа и помагала за прераду текстила и самих текстилних предмета. У раду се указује на значај архаичних предмета – делова меког постељног инвентара (црга), старијег типа паличастих преслица – тојашка и др. који, на основу писаних извора, материјализују континуитет културних појава од средњег века до данас. У раду се указује на трансформацију текстилне радиности као и постепено нестајање појединих фаза али и комплетних процеса прераде текстилних сировина и производње предмета текстилног покућства (ткање). На то су утицали почеци индустријализације и трговина вуном и сукном крајем деветнаестог века а пресудан значај имале су крупне друштвено-историјске промене (демографске, економске, привредне и др.) настале у периоду социјализма, посебно у периоду након Другог светског рата до осамдесетих година двадесетог века.

Ključne reči: технологија текстилних сировина, ткачка радиност, текстилни ентеријерски предмети, индустријализација, трговина, социјализам

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2010, no. 1 (1), pp. 235-281