ЗАНАТИ У ПИРОТУ И ОКОЛИНИ

Ranko Barišić

Apstrakt: Прилог о занатима у Пироту и околини базира се на теренским истраживањима која су обављена од 2000. до 2005. године. Основна тема овог прилога су традиционални занати и занатска делатност на терену Пирота и околине. Обрађени су занати који се баве прерадом дрвета, метала, глине, коже, текстила, лесковине и камена. Села су истраживана у планинском делу пиротског среза као и насеља у низинском делу тј. у околини Пирота, области познате као Понишавље. У раду Занати у Пироту и околини указује се на очуваност старих заната на истраживаном терену у данашње време, али и на обим занатске делатности на подручју Пирота. На основу расположиве грађе на наведеном подручју истраживани су, поред осталог, начин рада и израда појединих предмета, као и називи алата. Једно од питања које се наметнуло у истраживању је развој и положај заната у целокупном привредном животу на терену Пирота и околине од краја 19. и у 20. веку, али и у истраживаном периоду.

Ključne reči: Пирот, занати, алати, еснафи

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2010, no. 1 (1), pp. 173-234