НАРОДНА (ТРАДИЦИОНАЛНА) ЗЕМЉОРАДЊА У ПРЕДЕЛУ ВИСОК (ПИРОТСКИ КРАЈ)

Velibor Stojaković

Apstrakt: Рад је настао у склопу монографских истраживања пројекта Етнографског музеја у Београду – Етнографске одлике пиротског краја, с тим што резултати истраживања овде презентовани обухватају предео Висок, и присутне карактеристичне елементе народне (традиционалне) земљорадње. У раду су још презентоване границе и географски положај предела Висок, климатске и педолошке одлике, заступљеност појединих пољопривредних култура у традиционалној и савременој производњи, системи прераде и чувања пољопривредних производа, одлике привредних зграда и облици допунских занимања. Посебна пажња, како у току самих истраживања, тако и у презентацији резултата, посвећена је овде основним карактеристикама рала у пиротском крају. Резултати презентовани у овом раду постављају рало у пиротском крају у шири историјски и антропогеографски контекст присутности на Балкану и у југоисточној Европи.

Ključne reči: положај, клима, педологија, ржана, земљорадња, занимања, риљ, рало

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2010, no. 1 (1), pp. 143-172