НАРОДНО ГРАДИТЕЉСТВО И СТАНОВАЊЕ У ПИРОТУ И ОКОЛИНИ

Zoran Rodić

Apstrakt: Овај рад је заснован на истраживању које је обављено у склопу рада на пројекатској теми Народно градитељство и становање у пиротском крају, у оквиру пројекта О етнолошким истраживањима у Пироту и седамдесет насеља која припадају општини Пирот (2000–2005. године). Метод рада био је непосредно посматрање свих карактеристичних стамбених и привредних објеката, фотографисање и анкетирање становника на терену, као и коришћење литературе. Пажња је усмерена на објекте и појаве с почетка XIX века, с тежњом да се проникне у што дубљу прошлост. Подаци сакупљени на тај начин садрже грађу о сеоској кући типа бондручаре грађене у скелетном систему, куће на ге или на глагол као и карактеристике окућница поменутих кућа, као што су привредне зграде и зграде за повремени боравак људи и стоке у планини, пољу, појатама или поватама.

Ključne reči: народно градитељство, развој, станиште, бондрук, становање, покућство, окућје, обичаји

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2010, no. 1 (1), pp. 109-142