Privredna osnova modela tradicionalnog crnogorskog maskuliniteta

Branko Banović

Apstrakt: Model tradicionalnog crnogorskog maskuliniteta sastoji se od dve komponente, koje su dominantnio uticale na njegovo produkovanje: tradicionalna komponenta odnosi se na dominaciju ratni!ko-sto!arsko-plja!kaškog privre"ivanja, dok se tradicionalisti!ka komponenta odnosi na koncept rodnih uloga, oblikovan putem fikcionalnih, etnoloških i istorijskih narativa. Polazna teorijska postavka jeste da su maskuliniteti produkovani kroz svakodnevne aktivnosti i mesto muškarca koje zauzima u privrednim odnosima, što zahteva dublju privrednu, socijalnu i istorijsku kontekstualizaciju datog modela. Najbitnija karakteristika ekstenzivnog sto!arskog privre"ivanja i kolektivne imovine plemena, jeste da su zahtevali stalnu odbranu stada i zajedni!ke imovine plemena, a nedostatak osnovnih životnih resursa zna!io je njihovo pronalaženje na drugom mestu. Osiguravanje osnovnih sredstava za život – bilo kroz njihovu odbranu na svojoj teritoriji ili putem upada na druge teritorije – imliciralo je !este oružane sukobe, a oružane snage su u svim vremenima i unutar razli!itih kultura, gotovo uvek, u potpunosti muške institucije. Tako je i obezbe"ivanje osnovnih životnih resursa u tradicionalnom društvu Crne Gore, predstavljalo specifi!no muški posao, a logika svakodnevnog privre"ivanja nužno je davala prednost muškarcu u odnosu na ženu.

Ključne reči: model, maskulinitet, privredna osnova, katun, ekstenzivna sto!arska privreda, zajedni!ka imovina plemena, tradicionalna i tradicionalisti!ka komponenta

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2011, no. 6 (2), pp. 429-442