Koliko je „srpski“ Srpski film? Konceptualizacija kulturno normalnog i nenormalnog u savremenoj Srbiji

Bojan Žikić

Apstrakt: Predmet rada jeste konstruisanje kulturnog kognitivnog modela normalnosti, a cilj pokazivanje shvatanja date kognitivne kategorije u savremenoj srpskoj kulturi od strane ispitaničke grupe, koja je formirana na osnovu sledećih parametara: dobi – između 24 i 37 godina; obrazovanja – kompletirano visoko ili više obrazovanje, ili studiraju još uvek; da su gledali „Srpski film“. Pretpostavka od koje se pošlo u istraživanju bila je da će implikacije odgovora na pitanje o tome zašto se film zove tako, kako se zove, konotirati koncept kulturno nenormalnog, a da će ići, u osnovi, za pronalaženjem kulturnog kognitivnog modela društva u kojem se živi i načina na koji bi to trebalo da se čini – gde bi potonje predstavljalo posredno koncipiranje toga šta bi trebalo da bude kulturno normalno u tom pogledu.

Ključne reči: kulturni kognitivni modeli, kulturna konceptualizacija, normalno i nenormalno, antropologija, Srbija, popularna kultura – film

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2011, no. 6 (2), pp. 381-412