DA DOĐE CARSTVO TVOJE… ALI KO JE CAR? ESEJ O KONCEPTU DVOSMISLENOSTI PREMA E. R. LIČU

Bojan Žikić

Apstrakt: Diskutujem analitičku upotrebu termina dvosmislenost u upotrebi E. R. Liča, u pitanjima koja se tiču identifikacije sa kulturnim herojima. Kulturni heroji predstavljaju kulturne kognitivne modele, koji u stvarnom životu predstavljaju neosporne norme i vrednosti, uprkos tome što spoljašnji posmatrač može primeti njihove nedoslednosti. Ljudi, težeći da unaprede svoj status - prema Liču - putem identifikacije sa figurama kulturnih heroja, ne uzimaju u obzir takve nedoslednosti, uzimajući model i njegovog predstavnika, kulturnog heroja, kao date oblike za predmet svoje identifikacije. Ako istražujemo šta ti ljudi misle i kako se ponašaju u skladu sa tim, a ne šta mi kao antropolozi mislimo da oni misle i rade, tvrdim da je termin dovsmislenost analitički zastareo.

Ključne reči: dvosmislenost, nedoslednosti, identifikacija, kulturni heroj, strukturalna antropologija, kognitivna antropologija.

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2011, no. 11 (1), pp. 9-19