Zašto se prvi mačići u vodu bacaju? – ikoničnost leksema mačka i kot (II)

Ivana S. Bašić

Apstrakt: U radu se ispituje poreklo izreke Prvi mačići se u vodu bacaju paralelno sa ulogom mačke u slovenskoj mitologiji i ikoničnošću leksema mačka i kot.

Ključne reči: mačka, kot, Mara, slovenska mitologija, leksička ikoničnost, frazeologija, žrtvovanje prvorođenčadi

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског института САНУ, y. 2010, no. 58 (2), pp. 131-145