Vodič iz Omelasa: akciona antropologijau glazuri od čuda

Ljiljana Gavrilović

Apstrakt: Književni rad Ursule Legvin, autorke naučne fantastike, povezan je sa antropologijom, kako teorijskom, tako i praktičnom, na više načina. Njen život, obrazovanje, književna produkcija i recepcija njenih dela čine celinu, višestruko povezanu sa antropologijom s jedne, i promenama u savremenom svetu, s druge strane. Njeno delo je, zahvaljujući ogromnoj popularnosti, u velikoj meri doprinelo usvajanju nekih primarno antropoloških teza u najširoj (ne samo američkoj) populaciji i time bitno uticalo na promenu javnog diskursa - na oblikovanje savremene idealne slike sveta.

Ključne reči: Ursula Legvin, rasizam, feminizam, naučna fantastika, antropologija

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2008, no. 3 (2), pp. 89-105