Културни додири у банкарском сектору Србије: пример Раjфаjзен банке

Jelena Pešić

Apstrakt: Oсновни циљ студије је испитивање културног шока, разлика и сукоба који настају у оквиру Рајфајзен банке између актера који припадају различитим националним културама, аустријској и српској, а који се, условно, третирају као представници два модела карактеристична за ''Западна'', односно ''Источна'' друштва. Фокус истраживања је био на елементима организационе културе, а пре свега на односима који се успостављају на хоризонталној и вертикалној равни, типу вођства, степену формализације процедура и радних задатака, али и на неким од елемената културе рада, карактеристичним за два друштва. Посебно је испитивана улога културних медијатора, чија се функција огледа у посредовању при прилагођавању представника локалне националне културе на новине које доноси организациона култура ''увезена'' споља, али и при адаптацији странаца на карактеристике локалне културе. Студија случаја обухавата кратак историјат рада Рајфајзен банке у Србији, анализу писаних докумената, те дубинске интервјуе са актерима који се сматрају типичним за испитиване облике културних контаката.

Ključne reči: Организациона култура, национална култура, културни шок, културни медијатори, банкарски сектор, Србија

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2011, no. 6 (1), pp. 23-55