KUĆA KAO „KNJIGA” KOJA SE ČITA TELOM. KULTURNA KONCEPTUALIZACIJA PROSTORA U TEORIJI PJERA BURDIJEA.

Zorica Ivanović

Apstrakt: Teorija prakse Pjera Burdijea, polazeći od stanovišta da prilikom objašnjenja društvenih procesa u obzir moraju biti uzete kako objektivne društvene strukture tako i subjektivno iskustvo i individualni izbor ponašanja, nastoji da premosti opoziciju društvo-pojedinac. Burdije pojedinca posmatra kao subjekt društvenih i kulturnih procesa, a ne samo kao „prenosioca” kulturnih normi i društvenih pravila koje mu sredina nameće. Naglašavajući ulogu socijalnih aktera u okviru društveno konstruisanog sveta, radovi ovog autora predstavljaju ambiciozan teorijski pokušaj da se istovremeno objasni i kontinuitet i promena društvenih i kulturnih oblika. U članku se ukazuje na osnovne teorijske i epistemološke pretpostavke teorije prakse i kritički razmatraju njegove složene ideje o kulturi. U okviru Burdijeovog teorijskog objašnjenja kultura je shvaćena kao proces u kome pojedinci uče implicitna kulturna pravila kroz iskustvo u svakodnevnom životu. Dakle, kultura se stiče individualno, kroz praksu, kroz interakciju sa ljudima i stvarima iz primarnog okruženja. U okviru ovog interpretativnog okvira materijalna kultura je shvaćena kao jedan od značajnih elemenata prenošenja „generativnih šema”, odnosno kulturnih principa i pravila koja određuju mišljenje, opažanje i delovanje pojedinca. Stoga je u ovom radu posebna pažnja posvećena Burdijeovoj interpretaciji kabilske kuće koja je imala izuzetan teorijski značaj ne samo kada se radi o izučavanju kuće već materijalne kulture uopšte. Kritički analizirajući zaključke ovog autora, cilj rada je da u domaćoj nauci afirmiše nove pristupe izučavanja kulturne konceptualizacije prostora i kuće kao prostorne, socijalne i kulturne kategorije.

Ključne reči: teorija prakse, kognicija, otelovljeno kulturno znanje, habitus, prostor, kuća, rodni (gender) odnosi, kritička perspektiva.

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2010, no. 10 (2), pp. 25-52