KULTURNI MODEL ISLAMSKOG BRAKA

Marko Pišev

Apstrakt: Ovaj rad pokušaće da odgovori na pitanje koje su osnovne odlike braka preporučenog Kuranom, i ima li u svetoj Knjizi islama osnova koje predviđaju nejednak položaj supružnika u okviru monogamne porodice. Nakon što izvedemo detaljnu analizu rodnih uloga koje Kuran nalaže kada govori o braku, izdvojićemo osnovne karaktiristike islamskog modela braka i uporediti ga sa američkim kulturnim modelom, definisanim od strane autorke Naomi Kvin. Ovo ćemo učiniti sa ciljem da izdvojimo eventualne sličnosti i razlike evidentirane u kulturnom modelu američkog braka sa jedne, i idealnom tipu bračnog odnosa kakav zastupaju vrhovni sveti spisi muslimanske religije sa druge strane. Samim tim, pokušaćemo da utvrdimo i precizno definišemo model braka islamskih vernika preporučen Kuranom, i na osnovu toga ustanovimo ono što nas kao antropologe zanima: u kojoj meri su nosioci drugačijeg civilizacijskog i religijskog nasleđa (odnosno, onog civilizacijskog trenda koji figuruira kao referentni okvir visoke kulture) različiti od onog sa kojim se „mi“ poistovećujemo, i govore li te („objektivne“ ili „subjektivne“, „percepirane“ ili „podrazumevane“) „različitosti“ više o „njima“, ili o „nama“ samima.

Ključne reči: Kuran, islam, brak, muškarac, žena

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2010, no. 10 (1), pp. 49-79