Ispravnim putem kroz oblast greha: islam, bioetika i nove reproduktivne tehnologije

Marko Pišev

Apstrakt: Tokom osamdesetih godina 20. veka u britanskom Domu Lordova vodile su se brojne debate o naučnim istraživanjima embriona, pri čemu su pojedini nastojali da ukažu na razlike između dva načina mišljenja: religijskog i naučnog. Međutim, da li se u Domu Lordova vodila borba između dva načina mišljenja, ili radije između zastupnika naučnog pristupa s jedne strane i zastupnika religijskog tipa mišljenja s druge strane, i to oko intelektualne i moralne dominacije u društvu? Očito je da su ove debate ukazivale na nešto više i složenije od brige o embrionima. Ali šta se to zapravo problematizovalo? Drugim rečima, u kojoj meri primena bioreproduktivnih tehnologija dovodi u pitanje koncepte o pitanjima etike, prokreacije i srodstva, bez obzira na religijsku dogmu koja promatra mogućnosti njihove primene? U ovom radu nastojaćemo da se ograničimo na analizu islamske dogme i svih (ne)podudarnosti sa pojedinim aspektima novih reproduktivnih tehnologija koje iz ove dogme proizlaze. Ipak, da bismo uopšte mogli da govorimo o odnosu novih reproduktivnih tehnologija i islamske etike, neophodno je da (naj)veći deo prostora u našem tekstu odvojimo za tumačenje percepcije čoveka u svetlu Kurana.

Ključne reči: Kuran, čovek, nove reproduktivne tehnologije

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2010, no. 5 (3), pp. 133 - 163