Da li su postojala "na srodstvu zasnovana društva"? O (de)konstrukciji jednog antropološkog koncepta

Zorica Ivanović

Apstrakt: Koncept "društva zasnovanog na srodstvu" (kin-based society) počiva na pretpostavci da je u društvima bez države srodstvo predstavljalo osnovni i dovoljan princip društvenog i političkog organizovanja. Razvijen u okviru evolucionističke paradigme, ovaj koncept je tokom istorije discipline dobijao različite oblike u zavisnosti od teorijske orijentacije antropologa i njihovog shvatanja samog pojma "srodstvo". Teoretičari tako različitih orijentacija, od Riversa preko Malinovskog, Redklif-Brauna, Evans-Pričarda, Fortesa do Levi-Strosa, delili su istu ideju i smatrali su da srodstvo predstavlja osnov socijalne organizacije u ovom tipu društva, iako se nisu uvek slagali oko definicije tog pojma, niti oko toga koja vrsta srodničkih odnosa ima tu snagu i poseban kvalitet da integriše i organizuje čitavo društvo. Rasprave su se vodile pre svega oko toga da li odnosi "krvnog" ili afinalnog srodstva predstavljaju osnovni faktor formiranja i reprodukovanja društvenih veza. Imajući u vidu da je u savremenoj antropologiji odbačena ideja da srodnički odnosi mogu predstavljati osnovu društvenog, ekonomskog i političkog povezivanja u bilo kom tipu društva, pa i u društvima bez klasa, kasta i države, u radu se razmatraju pretpostavke na kojima je ovaj koncept konstruisan i potom doveden u pitanje i osporen.

Ključne reči: srodstvo, antropologija, teorijska orijentacija, društvo, socijalna organizacija

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2010, no. 5 (3), pp. 19 - 42