Problem globalnog rangiranja univerziteta ili o iskušenjima savremenih visokoobrazovnih sistema

Ivana Gačanović

Apstrakt: U radu je razmotreno sve popularnije globalno rangiranje univerziteta i njegov uticaj na promenu same ideje univerzitetâ i njihovih društvenih i kulturnih uloga. Jedna od suštinskih posledica ove pojave jeste sve veća potreba da se svojstva, odlike i rezultati upoređuju na globalnom nivou. Sam proces upoređivanja najčešće podrazumeva redukovanje pojava na što manji broj njihovih karakteristika, i ako je moguće, što merljivijih. Sve popularnija, i u političkom smislu sve relevantnija globalna rangiranja univerziteta predstavljaju jedan od pojavnih oblika datog fenomena. U ovom radu sam, dakle, pokušala da ukažem na važnost i kompleksnost implikacija ovog fenomena na opštu ideju visokog obrazovanja, od kojih je jedna od najuočljivijih ta da univerziteti danas podležu svojevrsnoj manipulaciji koja je u funkciji kontrole, efikasnosti, iskoristivosti i drugih pragmatičnih faktora koji nisu u suštinskoj vezi sa kvalitetom visokog obrazovanja u njegovom izvornom značenju.

Ključne reči: globalizacija, rangiranje univerziteta, antropologija nauke, antropologija obrazovanja, kvalitet i kvantitet

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2010, no. 5 (2), pp. 185 - 204