Несврстаност на структуралистички начин

Marija Krstić

Apstrakt: У раду се примењује когнитивна антропологија као могући приступ разуме-вању несврстаности из структуралистичке перспективе, односно показује ка-ко кулинарски троугао Клода Леви-Строса може да послужи за разумевање појма несврстаности. С обзиром да je, према Леви-Стросу, универзалне структуре једног друштва могуће схватити путем разумевања њихове кухи-ње, односно начина припремања хране, у раду је приказано како је ''несвр-ставање'' појам ''добар за мишљење'', путем испитивања структуре појма не-сврставања и на које је све начинe могуће о њему мисли на основу литерату-ре о несврставању и Покрету несврстаности у СФР Југославији. Когнитивна антропологија проучава односе између људске културе и људске мисли, на-чине како људи разумеју и организују материјалне објекте, догађаје и иску-ства која сачињавају њихов свет, онако како га у културном смислу опажају. С тим у вези, несврстаност, иако неопипљив феномен, јесте материјално оте-лотворен у Покрету несврстаности и конференцијама несврстаних, док је на когнитивном плану организован кроз различите опозиције. Стога су у раду издвојене опозиције (неутралност : несврстаност; Покрет несврстности : Пр-ви свет; несврстане земље : развијене земље; Покрет несврстаности : импе-ријализам) и троуглови (Покрет несврстаности - Варшавски пакт - Нато пакт; Исток – Запад - СФРЈ; политичка доктрина – идеја - покрет; Покрет несвр-станости – блокови - неутралност) и концепти о несврстаности (зготовљено : незготовљено:: природа: култура) који могу деловати као културни модели.

Ključne reči: несврстаност, Покрет несврстаности, структурализам, когнитивна антропо-логија, опозиције

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2009, no. 14 (14), pp. 17-41