ANGAŽMAN NA EKSPERTSKOM ANTROPOLOŠKOM ZNANJU O CIGANIMA

Alenka Janko Spreizer

Apstrakt: Mnogi naučnici koji se bave kulturom i društvom Roma su se u manjoj ili većoj meri uključivali u osporavanje zabluda o Romima. Ovaj rad opisuje i analizira autorkin angažman u predstavljanju ekspertskih i savremenih antropoloških istraživanja o Romima (i istraživanja sa Romima) različitim publikama u Sloveniji. Autorka najpre istražuje različita određenja angažovanosti unutar antropologije (javna antropologija, angažovana antopologija, javno angažovana antropologija, razvojna antropologija). Dalje, teskt definiše različite oblasti znanja o Romima (romologija, romski studiji, antropologija Cigana). Osnovna autorkina postavka je da je angažman uz pomoć tačnog i obaveštenog prenošenja antropološkog znanja o Romima hitno potreban. U suprotnom, naučnici rizikuju da reprodukuju ili makar doprinesu trenutnom naučnom rasizmu u društvenim i humanističkim naukama.

Ključne reči: Cigani, Romi, romologija, romski studiji, socijalna antropologija Cigana, angažovana antropologija, javna antropologija

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2009, no. 9 (9), pp. 55-72