Gelnerova kritika postmodernizma: relativizam, postmodernizam i politika antropologije

Marko Pišev

Apstrakt: Ovaj rad je posvećen dijalogu izmeĊu racionalista i postmodernista u antropologiji. Cilj rada jeste da prikaţe i kritiĉki razmotri argumente pozitivistiĉki i racionalistiĉki opredeljenih autora, kao i da istraţi zaleĊe njihovih stavova u filozofiji nauke. Gelner, kao jedan od najizraţenijh kritiĉara relativizma u društvenim naukama uopšte, a u antropologiji posebno, predstavlja centralnu figuru ovog rada, mada tekst nije iskljuĉiv prema zastupnicima relativistiĉkog pristupa antropološkoj (i epistemološkoj) tematici.

Ključne reči: relativizam, postmodernizam, pozitivizam, racionalizam, antropologija, društvene nauke, objektivnost

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2008, no. 1 (12), pp. 33-65