Репрезентација концепта телесности на Сталној поставци Етнографског музеја у Београду

Anđa Srdić

Apstrakt: Људска телесност представља једну од најзаступлљенијих области сав-ремених етнолошких/антрополошких проучавања. Самим тим, она све јасније почиње да заузима простор и у оквиру музејске етноло-гије/антропологије. Тај простор је истовремено и формалан и значењски, и може пружити информације које могу користити даљем етнолошком и антрополошком проучавању телесности али и других социокултурних феномена. У раду се разматра статус људског тела и телесности као етнографског музејског „предмета“ посредством анализе његове репрезентације на Сталној поставци Етнографског музеја у Београду.

Ključne reči: тело, телесност, репрезентација, концептуализација, Стална поставка Етнографског музеја у Београду

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2008, no. 1 (12), pp. 21-32