ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛИТЕТ КАО ВИШЕЗНАЧНА ПОТКУЛТУРА: ХАЈДУЧИЈА ИЗМЕЂУ ГРАЂАНСКЕ И НАЦИОНАЛНЕ ИДЕОЛОГИЈЕ, И ИЗМЕЂУ НАРОДНЕ И НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ

Saša Nedeljković

Apstrakt: Овај рад представља покушај оживљавања антрополошких проучавања криминалитета у Србији, која би у том смислу требало да донесу свестраније и дубље културолошке анализе. У овом раду се с историјско антрополошког становишта разматра проблем вишезначности појединих облика криминалитета (мафијаштва, хајдучије и тероризма), као и њиховог међусобног идеолошког поклапања и прожимања. Ово разматрање врши се преко анализе њихових генеза и структура. Посебно се анализира кореспондирање ових облика криминалитета с другим сегментима културе, односно, с другим сличним традицијама. Врло важни аспекти ових облика криминалитета тичу се етничности/националности и позиционираности у односу народна/национална култура. Због тога је разматрање поменутих облика вршено преко опозиција традиционално/савремено, рурално/урбано, етничко/грађанско, народна култура/национална култура, обичајно право/позитивно право.

Ključne reči: хајдучија, мафија, тероризам, криминалитет, вите- штво, вишезначност, грађанска идеологија, национална идеологија, на- родна култура, национална култура

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2006, no. 70 (70), pp. 235-269