ФЕНОМЕН ОПСЕДНУТОСТИ У ИСТОЧНОЈ СРБИЈИ КАО ОСНОВА ЗА ПРОДУКЦИЈУ РИТУАЛНИХ ФУНКЦИОНЕРА

Danijel Sinani

Apstrakt: Рад се бави феноменом опседнутости у источној Србији на основу материјала добијеног теренским истраживањем у ширем региону Књажевца, у периоду од 2003. до 2005. године. На основну кључних теоријских поставки британског антрополога И. М. Луиса, најпреданијег и најутицајнијег истраживача феномена опседнутости у антрополошким приступима овом проблему уопште, анализирају се друштвени аспекти овог феномена и консеквенце које он има на интерперсоналне и шире друштвене релације, статусе и вредности у заједници. Посебна пажња посвећена је формирању посебног слоја ритуалних функционера који обављају делатности које су у народу, традиционално, вршили/ле врачари/врачарке, али, поред тога, преузимају и бројне прерогативе православног свештенства, те своју улогу врше на много спектакуларнији начин и уз ауторитет који им у народу обезбеђује феномен опседнутости.

Ključne reči: опседнутост, ритуални функционер, медијумство, професионализација

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2006, no. 70 (70), pp. 215-234