СТАКЕВЦИ, ПЛАНИНСКО СЕЛО У ПОГРАНИЧНОЈ ЗОНИ: СОЦИО-КУЛТУРНО СТАЊЕ СЕЛА У ПРОЦЕСУ ТРАНЗИЦИЈЕ

Gordana Gorunović

Apstrakt: Рад се заснива на непосредном посматрању и емпиријском материјалу који је прикупљен за време боравка у селу Стакевци у северозападној Бугарској у лето 2001. године. У њему су представљени најважнији аспекти идентитета локалне заједнице у синхроно-дијахроној перспективи: етнички ставови торлачке групе, географски и административни положај насеља, организација простора и институционална инфраструктура. Етнографска дескрипција је усредсређена на актуелну демографску, социо- економску и културну ситуацију села у процесу друштвене транзиције после 1989. године, а анализа на реперкусије уочених тенденција у свакодневном животу локалне заједнице.

Ključne reči: Стакевци, северозападна Бугарска, торлачка група, друштвена транзиција, аграрна реформа, ретрадиционализација, аутар- хизација локалне заједнице

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2006, no. 70 (70), pp. 195-214