“CAPTURING THE PAST”: AN ANTHROPOLOGICAL APPROACH TO THE MODERNIST PRACTICES OF THE HISTORY PRODUCTION IN THE ETHNOGRAPHIC MUSEUMS

Marina Simić

Apstrakt: Једна од општеприхваћених улога савремeних музеја је да чувају предмете “материјалне културе“ који имају „друштвени значај“ постајући тако званичне институције јавног памћења. Међутим, производња историје у музејима је парадоксалан процес, јер сe измештањем објеката из њиховог оригиналног контекста у циљу њиховог очувања у оригиналном стању, предметима одузима њиховa „временска димензија“, док у исто време музејске поставке распоредом предмета покушавају да дочарају историјски контекст из којег су ти исти предмети изузети да би постали део музејске збирке. Главни предмет овог рада је управо проблем временског (не)лоцирања „прошлости“ у антрополошким, етнолошким или етнографским музејским поставкама, при чему се појам историје не користи у свом ужем значењу линеарног смењивање прошлих догађаја, већ се историја разуме у ширем смислу „прошлости“ уопште, тj. као (идеолошки) дискурс о томе шта се догодило пре „садашњости“. Имајући на уму ову дефиницију, кроз различите примере музејског представљања „нас“ и „других“, покушаћу да устанoвим начине на које је прошлост репрезентована и какве су реакције oних кojи су на тим изложбама презентовани као представе кустоса о њиховој прошлости. Кроз критичку анализу музејских репрезентација „културе“, покушаћу да предложим теоријске позиције које могу да користе антрополози у циљу критичке деконструкције музејских поставки, не само оних у антрополошким/етнографским музејима, већ у музејима уопште. Као што је то лепо дефинисао Герц, ми нисмо у антрополошком послу да прикупљамо чињенице о примитивном животу и носимо их кући као егзотичне маске, напротив наша репрезентација себе и других треба да буде вођена разумевањем процеса кроз које су те репрезентације изграђене.

Ključne reči: history, anthropology, museum, us/them

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2006, no. 70 (70), pp. 25-41