Dominacija žena? Zastupljenost polova u korpusu kasnoneolitskih antropomorfnih figurina

Jasna Vuković

Apstrakt: Na osnovu predubeđenja o tome da u neolitskim zbirkama antropomorfnih figurina dominiraju predstave žena formirani su narativi o postojanju kultova plodnosti i Velike majke, koji su danas iz akademske sredine prešli u sferu pseudonauke i aktivizma. Rezultati analize zastupljenosti polova na antropomorfnim predstavama sa pet vinčanskih lokaliteta otvaraju nova pitanja koja se tiču uloge i značenja prisutnih/odsutnih sekundarnih polnih karakteristika, kao i funkcije i značenja figurina uopšte.

Ključne reči: antropomorfne figurine, kasni neolit, predstave pola/roda, Velika boginja, kult plodnosti.

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2021, no. 16 (3), pp. 739-759