МУШКО РАДНО ОДЕЛО У КУЛТУРИ ПРИВРЕЂИВАЊА – Питања и одговори –

Marko Stojanović

Apstrakt: Контекстуализација културе одевања у етнографској музеологији била је од самих почетака превасходно усмерена ка свечаном обрасцу који еманира „дух временаˮ и народног генија, припадника традиционалних заједница. Међутим, у обиљу питања и музеолошких изазова насталих у протеклим деценијама, све значајније се разматрају улога и значај свакодневних активности, које, напослетку, дефинишу хабитус и системе вредности. У таквом светлу посматрано, указала су се три могућа питања у оквиру преиспитивања улоге и значаја мушких одевних образаца примењиваних у оквирима културе привређивања. На првом месту било би то да ли постоји дистинктивно и вредносно одређење на основу којег је радна одећа до данас остала на маргинама истраживања, музеализације и репрезентација, а потом постоји ли културни период у којем промене у облику и садржају мушког одевања престају да буду у пољу народног и традиционалног. Напослетку, треба назначити постоје ли теоријска и практична ограничења која спречавају данашње музејске стручњаке да усмере поглед ка наступајућем периоду у којем ће наша непосредна прошлост и дословно постати у довољној мери етнографски значајна за музеализацију и потоња тумачења промена у одевним обрасцима.

Ključne reči: култура одевања, култура привређивања, народна ношња, радно одело, етнографска музеологија, Етнографски музеј

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2020, no. 84 (84), pp. 31-53