УНУТАРГРУПНЕ ПОДЕЛЕ МЕЂУ СРБИМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ИСТОЧНОГ САРАЈЕВА НАКОН ГРАЂАНСКОГ РАТА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 1992-1995. ГОДИНЕ

Bogdan Dražeta

Apstrakt: Овај рад настојаће да прикаже и сагледа поједине тренутне политичке, институционалне, регионалне и помене друге унутаргрупне поделе међу Србима и српској заједници, на подручју Града Источног Сарајева, након грађанског рата у Босни и Херцеговини 1992–1995. године. Настанак и развој Српског Сарајева тј. Ис- точног Сарајева у току и после ратних сукоба, сагледан је уз општи географски, еко- номски, културни и политички контекст тог града. Грађа о унутаргрупним поделама Срба у овом делу Републике Српске и Босне и Херцеговине добијена је на основу теренског истраживања, спроведеног у периоду од друге половине октобра до краја децембра 2017, као и од средине марта до средине маја 2018. године. Наративи о по- литици прикупљени су на основу шест формалних и преко педесет неформалних ин- тервјуа са испитаницима о тренутној, актуелној политичкој ситуацији и претходним политичким збивањима, како у Босни и Херцеговини на ширем, тако и у Источном Сарајеву, на ужем плану. Другачија схватања поличких процеса и појава, у односу на главни ток, довели су до јаза између онога што се у јавности почело дефинисати као „источни и западни дио Српске Републике“. Становници Источног Сарајева са који- ма сам живео, разговарао, те учествовао у њиховом свакодневном животу, сматрају да је њихова регија запостављена политички, економски, али и културно. Раздвајања међу српском заједницом плод су не само политичких, већ и институционалних по- дела, међусобно испреплетаних, док се регионалне поделе граде на основу културних стереотипа о људима са одређеног подручја.

Ključne reči: Срби, Источно Сарајево, Република Српска, Босна и Херцеговина, унутаргрупне поделе, политичке поделе, институционалне поделе, регионалне поделе.

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2019, no. 19 (1), pp. 141-167