Нацрт истраживања јавних градских простора у Мостару и Сарајеву

Bogdan Dražeta

Apstrakt: Текст представља нацрт истраживањa јавних градских простора у Мостару и Сарајеву, кроз начин њиховог коришћења и (пре)обликовања у периоду након завршетка ратних дешавања 1995. године. Та тема обрађе- на је на основу читања научне и стручне литературе која се односи на тре- нутно стање у овим градовима. Наведена грађа може послужити будућим истраживачима као основа за даље промишљање и осмишљавање тема везаних за симболику и употребу јавних простора у градовима.

Ključne reči: јавни простор, град, урбана антропологија, нацрт ис- траживања, Мостар, Сарајево, Босна и Херцеговина

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2018, no. 82 (82), pp. 53-70