Redde rationem: Kejnz, Minski i kolaps Long-Term Capital Management-a dvadeset godina kasnije

Ognjen Radonjić

Apstrakt: Cilj rada je da na studiji slučaja kolapsa Long-Term Capital Management-a, velikog američkog hedž fonda, ukaže na zablude moderne finansijske teorije. Pretpostavke modela koje opredeljuju validnost teorije moraju biti realne. Odgovornost akademske zajednice u kreiranju ekonomske politike je značajna jer jedino validna teorija može imati za posledicu ekonomsku politiku koja će se uspešno nositi sa nestabilnošću globalne svetske ekonomije. S druge strane, ukoliko se ova činjenica zanemari, realno je očekivati nove finansijske potrese u vremenu koje dolazi.

Ključne reči: Hipoteza efikasnih tržišta, Kejnz, Minski, LTCM, špekulacije

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2019, no. 14 (1), pp. 325–360