Reprezentacija jugoslovenskog novog talasa u dokumentarnom filmu “Novi talas u SFRJ kao društveni pokret”

Marija Ajduk

Apstrakt: U radu se istražuje reprezentacija jugoslovenskog novog talasa na osnovu analize dokumentarnog filma “Novi talas u SFRJ kao društveni pokret”. Iako je novi talas obuhvatan pojam koji se odnosi na različite sfere umetnosti, u ovoj analizi se razmatra kao muzički i kulturni fenomen. Teorijski okvir unutar kojeg se odvija istraživanje zasniva se na ideji da dokumentarni film može da nam pomogne da razumemo određeni period, da ga preispitamo i iznova (re)konstruišemo. Rezultati analize bi trebalo da pokažu na koji način narativ o novom talasu nastavlja da živi i trideset, četrdeset godina kasnije, te kako se (re)kreira i utvrđuje svakim novim snimljenim filmom.

Ključne reči: jugoslovenski novi talas, muzika, dokumentarni film, reprezentacija

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2019, no. 14 (1), pp. 79–96