Транс, музика и плес – старе теме и нови интердисциплинарни дијалози

Dunja Njaradi

Apstrakt: Рад се бави питањем транса у антропологији, етномузикологији и студијама плеса кроз проблем улоге музике и плеса у постизању трансног стања. Рад се фокусира на две значајне студије транса. Прву од њих представља студија Музика и Транс француског етномузиколога Жилбера Ружеа (Gilbert Rouget). У овој студији Руже испитује повезаност транса и одређених пракси музике и плеса дискутујући кључно питање: да ли одређени музички инструменти нужно доводе до транса? Друга студија представља новији рад етномузиколошкиње Џудит Бекер (Јudith Becker) у којој она истражује синергију између музике, емоције, и транса у интеркултурном контексту. Иако ове две студије имају доста додира једна са другом, кључну разлику представљало би ослањање Бекерове на новија истраживања у психологији и неуро-науци, која су довеле до нових истраживачких приступа музици и плесу. Дакле, иако се Бекерова ослања на Ружеову пионирску студију, готово двадесет година разлике између ових студија довело је до новијих дијалога између антрополошких и културалистичких приступа с једне стране, и психолошких и биолошких истраживања с друге стране. Рад ће приказати савремене исходе ових дебата у антропологији кроз новије приступе ритуалу, студијама плеса кроз питање кинестезије, етномузикологији кроз теорије афекта, као и на интердисциплинарне интерсекције међу њима.

Ključne reči: музика, транс, плес, неуро-науке, кинестезија, афект

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2018, no. 13 (4), pp. 987–1005