Zamišljanje Dunava/Istera u antičkoj misli i praksi: reka, Skordisci i rimski imperijalistički prostor

Vladimir D. Mihajlović

Apstrakt: U radu se razmatra kulturna i imaginativna konstrukcija Istera/Dunava i njene implikacije u stvaranju zone limesa na području (Gornje) Mezije i (dela) Panonije. U tekstu se diskutuje upotreba Dunava kao činioca pri konstrukciji Skordiska kao rimskih neprijatelja i (pseudo)etničkog plemena, značenje ove veze i da li je takva konceptualizacija imala realne posledice na delu reke koji je asociran sa ovim „plemenom“. Iznosi se pretpostavka da je Dunav postao hidrološka međa zahvaljujući svom dugotrajnom značenju simbolične granice koja je bila usađena u rimske imperijalističke aktivnosti tokom stvaranja provincijskog/ graničnog/imperijalnog prostora. Glavna poenta je da je antička imagološka tradicija imala važan efekat na konstrukciju rimskog imperijalnog prostora zahvaljujući kapacitetima intelektualnih i političkih elita da oblikuju odnose moći pomoću projektovanja svojih svetonazora na mreže društvenih odnosa koji su bili pod njihovim uticajima.

Ključne reči: Dunav/Ister, Skordisci, konstrukcija prostora, rimski imperijalizam, rimska pogranična zona, Mezija, Panonija

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2018, no. 13 (3), pp. 747-780