НАСЛЕЂА ОСПОРАВАНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ. КА РАЗУМЕВАЊУ ИДЕОЛОШКИХ И ПОЛИТИЧКИХ ИМПЛИКАЦИЈА НАУЧНИХ ТЕОРИЈА О НАСТАНКУ, ФУНКЦИОНИСАЊУ И ДРУШТВЕНИМ ПОСЛЕДИЦАМА ЗАДРУГЕ

Zorica Ivanović Slobodan Naumović

Apstrakt: овом тексту се полази од општег питања – из ког разлога поједине теме и проблеми изазивају интерес истраживача на начин који надилази чисто научни приступ – како би могло што успешније да се приступи прецизније од- ређеном проблему – шта је то, конкретно, што поједини друштвени научници саопштавају у својим написима о институцији задруге, осим онога што изгледа очигледно у стручном смислу? У чему се, дакле, састоји концептуално, идеолош- ко и политичко наслеђе академских размишљања и писања о институцији која се некада називала задругом? Где је све могуће препознати основе такве праксе, од- носно шта је то у самом појму задруга, историји његовог коришћења, скупу зна- чења која су му приписивана, конкретним друштвеним организационим облици- ма, породичним и сродничким праксама које појам описује, а најзад и критикама које су му као концепту упућиване, што га чини толико погодним за различите врсте идеолошке употребе? Које су, најзад, и какве ваннаучне импликације так- ве научне делатности? На ова питања нуде се одговори који настају пажљивим ишчитавањем текстова који се баве начинима на које је задруга проучавана, а најзад и програмског текста пројекта у оквиру кога је настао овај текст. Показује се, наиме, да ни покушај критике идеологизације једног научног концепта није ослобођен од деолошких импликација. У раду се формулишу критике основних појмова и теоријских полазишта програмског текста о политичком наслеђу појма задруга, а поготову његових намераваних и ненамераваних идеолошких и поли- тичких импликација. На тај начин се даје допринос стварању полазних основа за нови приступ проучавању идеолошких импликација научних теорија о настанку, функционисању и друштвеним последицама задруге.

Ključne reči: задруга, политичке идеологије, политички и научни митови, идеолошке и политичке импликације научних теорија, политика друштвених и хуманистичких наука

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2018, no. 18 (2), pp. 123-164