AUTOBIOGRAFIJA I ETNOGRAFIJA U RADINOVOJ ANTROPOLOGIJI: CRASHING THUNDER KAO SARADNIČKA PROZNA FIKCIJA I AUTOBIOGRAFSKI NARATIV O VERSKOM PREOBRAĆENJU

Gordana Gorunović

Apstrakt: Knjiga Crashing Thunder: The Autobiography of an American Indian je zasigurno najpopularnije i verovatno najkontroverznije delo Pola Radina. Po vremenu nastanka, ona spada u boasovsku antropologiju i konvencionalno se svrstava u pravac kultura i ličnost. U doba poststrukturalizma i postmodernizma, kritičke analize izazivaju krizu poverenja u sam tekst i autoritet antropologa kao njegovog priređivača. Novi činovi čitanja dovode u sumnju antropološka i književno-naučna shvatanja autobiografije Crashing Thunder-a kao autentičnog etnografskog dokumenta, lične ispovesti ili religijskog narativa, otkrivajući i naglašavajući implicitna, simbolička i performativna značenja prirođena nativnom tekstu i njegovom kulturnom zaleđu. U ovom ogledu polazi se od doživljaja dela i teksta u recepciji antropološkog čitaoca kao narativa o verskoj konverziji i ličnoj ispovesti. Argumenti koji podupiru interpretaciju tako shvaćenog značenja nalaze se u etnografsko-antropološkoj relevantnosti religije pejota kao teme u Radinovom vinebaškom opusu; vrlo verovatnoj, mada ne i eksplicitno formulisanoj, zamisli antropologa da na konkretnom primeru-slučaju, tj. životnoistorijskom svedočanstvu informanta i subjektivnog aktera, pokaže mikro-aspekte proučavanog procesa, kulturne i religijske promene u vinebaškim zajednicama na prelazu iz XIX u XX vek; i obeležjima autobiografske strategije nativnog pisca i naratora.

Ključne reči: Pol Radin, američka antropologija u ranom XX veku, indijanska autobiografija, Vinebago Indijanci, religijski kult pejota, verska konverzija, strategija autobiografa

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2018, no. 18 (2), pp. 29-66