ОДНОС НАЦИОНАЛНЕ И ОРГАНИЗАЦИОНЕ КУЛТУРЕ У КАНЦЕЛАРИЈИ МУЛТИНАЦИОНАЛНЕ КОМПАНИЈЕ У СРБИЈИ

Bogdan Dražeta

Apstrakt: Рад се бави односом националне и организационе културе у пред- ставништву мултинационалне компаније „Ernst & Young у Србији” (у Београду). Циљ овог истраживања је утврдити како вредности, ставови и облици понашања запослених које они усвајају у току свог одрастања и социјализације у Србији (национална култура) могу да утичу на доживљај прокламованих вредности организације за коју раде (организациона култура). Oсновни теоријски оквир у вези са утицајем националне на организациону културу представља истраживање димензија националне културе холандског социјалног психолога Герта Хофштедеа. Поред ових претпоставки културе, издвојено је још шест особина „народа у Србији“. Све карактеристике су објашњене и сагледане уз помоћ етнографских примера, прикупљених током мог обављања радне праксе у седишту компаније. У том смислу, анализирана је и моја двојна истра- живачка позиција не само као истраживача већ и практиканта који је имао радна задужења и обавезе.

Ključne reči: национална култура, организациона култура, мулти- национална компанија, пословна антропологија, организациона антропологија, етнологија предузећа

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2017, no. 81 (81), pp. 81-110