Институције културе и културне манифестације у Новом Пазару у другој половини ХХ и почетком XXI века

Nina Aksić

Apstrakt: У раду се говори о значајним институцијама културе и културним манифестацијама у Новом Пазару, у другој половини XX и на почетку XXI века. На самом почетку рада, представљене су институције културе и њихове мани-фестације, а затим је приказан и њихов значај у формирању културне слике и културне политике Новог Пазара, тј. локалне културне политике. Циљ овог рада је да представи и упореди две културне политике на истом локалном нивоу, али у различитим периодима, и да их уопштено постави у оквире државних културних политика у датим периодима.

Ključne reči: културна политика, традиција, институције културе, културне манифестације, Нови Пазар

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2016, no. 16 (27), pp. 33-48