Плес и отелотворено сећање у малом месту у Кинурији: змија св. Николе и плес „цаконикос“

Anastasia Hilari Magda Zografou

Apstrakt: Овај чланак се бави сећањем, отелотвореном у заједничком друштве-ном искуству „цаконикоса“, плеса из Леонидија, села на Пелопонезу. У овом истраживању, плес се сагледава као отелотворена пракса, као начин и поље разумевања постојећих представа, при чему се пони-штава бинарни однос између тела и ума. Тело и његови покрети нису пасиван објекат, већ субјекат, и креативно повезују сентимент са зна-њем. Разматрајући традиционалну представу о змији у Платанесу и, начелно, у свесним и несвесним експресијама, с једне, и плес „цако-никос“, с друге стране, испитано је да ли се тела плесача могу сматра-ти преносиоцима културних информација, којима је прошлост тексту-ализована и очувана. Показано је да плес „цаконикос“ конституише моћан симбол идентитета места, отелотворујући одабраним покрети-ма и функционалним објектима прототипе односа између људи и екс-терне поступке који „обезбеђују заједничку историју и заједничку судбину“ друштва у Леонидију. Змијолика форма плеса „цаконикос“ је развијена да би заједница пренела културне конвенције из прошло-сти у савремени оквир.

Ključne reči: отелотворена пракса, плес „цаконикос“, змија, колек-тивно сећање, симболичка пракса, културне конвенције

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2016, no. 16 (27), pp. 7-20