Tериторијалност навијачке субкултуре: мапирање субјективних граница новосадских квартова

Ivica Marković

Apstrakt: У Новом Саду, постоји неистражено, а веома уочљиво, просторно позиционирање навијача на основу многобројних параметара: етничности, стратификације, културе, удаљености од центра, времена досељавања и др. У овом раду се испитује како новосадски навијачи конструишу свој локални (новосадски и уже од тога) и регионални (војвођански) територијални идентитет. Размотриће се диспаритет између потреба младића за припадношћу глобалном омладинском субкултурном животном стилу и, насупрот томе, привржености одређеним градским четвртима, чиме се изражава специфичан локални урбани идентитет. Аутор уочава да је, у стручној литератури, за разлику од групне солидарности и маскулиности, недовољно наглашена и проучена територијалност навијача и препоручује овај модел као шире применљив.

Ključne reči: урбана антропологија, маскулинитет, локални идентитет, топофилија, навијачи, Нови Сад

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2015, no. 14 (25), pp. 89-113