LGBT aktivizam u savremenoj Srbiji: politizacija identiteta i strategije LGBT aktivista

Sofija Petković

Apstrakt: U radu se bavim pojedinim aspektima LGBT aktivizma u savremenoj Srbiji. Analiziram načine na koje, nakon političkih promena 2000. godine, LGBT aktivisti politizuju LGBT identitete i koje strategije primenjuju kako bi poboljšali pravni status i društveni položaj LGBT osoba. Ispitaću u kojoj meri primena politika identiteta i koncepta strateškog esencijalizma, s jedne, i kvir politika, koja je nastala kao kritika prethodna dva koncepta, s druge strane, pružaju optimalan okvir za LGBT aktivizam u savremenoj Srbiji i da li daju željene rezultate. Proveriću da li dolazi do razmimoilaženja između LGBT organizacija i šta predstavlja povod za formiranje frakcija i sukoba: različito shvatanje o prioritetima u rešavanju određenih pravno-političkih i društvenih pitanja, strategije za koje se smatra da, pri tome, treba primenjivati, stepen saradnje koji treba ostvariti s predstavnicima vlasti i civilnog sektora itd.

Ključne reči: politika identiteta, strateški esencijalizam, kvir politika, LGBT aktivizam u Srbiji

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2015, no. 14 (25), pp. 49-88