КАКО СЛОЖИТИ БАБЕ, ЖАБЕ И ЕЛЕКТРИЧНЕ ГИТАРЕ: УВОД У КОГНИТИВНУ АНТРОПОЛОГИЈУ

Bojan Žikić

Apstrakt: Овај рад представља мали компендијум за разумевање проблемaтике којом се бави когнитивна антропологија, у нашој академској средини, у којој је та антрополошка субдисциплина непозната, или барем истраживачки неразрађена. Когнитивна антропологија остала је предметно, теоријски и методолошки релативно недотакнута код нас и поред антрополошке субдисциплинарне пролиферације у последњих две до три деценије, са спорадичним истраживачким подухватима у свом домену, одакле сматрам упутним њено представљање у школском маниру, мање-више.

Ključne reči: когнитивна антропологија: предмет, историја, теорија, метод; култура и мисао, учење културе; симболизам; језик; етнотаkсономије; менталне представе; културни модели; шеме; контекст

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2008, no. 6 (6), pp. 117-139