Od osećanja do imenovanja: osetljiv pristup menadžerskom novogovoru o maltretiranju na radnom mestu

Agnès Vandevelde-Rougale

Apstrakt: Kroz jezik, pojedincu su data sredstva da izrazi iskustva i da im daje smisao. Međutim loša osećanja ili patnja povezana sa maltretiranjem na radnom mestu (kao nasilno ili podcenjivačko ponašanje od strane jednog ili više kolega) otežavaju subjektu da pretoči njegovo iskustvo u reči. Ova nelagodnost bila je predmet mog istraživanja. Terenski rad, koji sam započela u Francuskoj i nastavila u Irskoj (2010–2014), doveo je do pitanja uticaja modernog menadžerskog diskursa na pojedinca i njegovu povezanost sa jezikom. Sprovodeći intervjue s osobama suočenim sa maltretiranjim na poslu i poređenjem ovih priča s informacijama na sajtovima kompanija, pretpostavila sam da moderan rukovodeći diskurs (koji se proširio od 1970. kako bi upravljao ljudskim resursima u kompanijama) sprečava izražavanje emocija i stoga razumevanje subjektivnih iskustava. Tvrdim da je ovaj proces ukorenjen u internalizaciji menažerskog diskursa, pri čemu on biva preinačen u „menadžerski novogovor“, koji slabi subjekta tako što smanjuje njegovu govornu autonomiju i ograničava njegovu sposobnost da daje smisao svojim emotivnim iskustvima. Ovaj članak je rasprava o menadžerskom diskursu, o terenskom radu u Irskoj, kao i o novogovoru i imenovanju iskustvenog ili posmatranog fenomena.

Ključne reči: oseć anje, jezik, menadžerski diskurs, novogovor, maltretiranje na radnom mestu, klinička sociologija

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2015, no. 10 (2), pp. 439–459