Kimči, a od irvasa – kanadski multikulturalizam? Istraživačka studija

Alan G. Hallsworth Alfred Wong Eunyoung [Christina] Choi

Apstrakt: U ovom radu tvrdimo da ne bi trebalo prevideti dimenziju zadovoljstva koje nudi hrana – bazična životna potreba. Koristili smo sekundarne izvore i empirijsko istraživanje ove teme, prvenstveno u Britanskoj Kolumbiji, Kanada. Druga skorašnja istraživanja navode da se, među imigrantskom populacijom, životno zadovoljstvo u multikulturnom društvu, kakvo je Kanada, ne sastoji samo u dobijanju posla. Kako ljudi migriraju, oni se doseljavaju u novu sredinu koja može, ali i ne mora, da zadovolji njihove poznate navike i potrebe. Ovde je takođe razmotrena i dodatna perspektiva koja se tiče mogućnosti za snabdevanje tradicionalnom hranom pripadnika Prvih Nacija (Indijanaca) koji žive van rezervata.

Ključne reči: akulturacija, kultura, hrana, domoroci, imigranti, Koreja

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2015, no. 10 (2), pp. 311-331