СТО ГОДИНА ПОСЛЕ 1914: СРБИЈА У ЕВРОПИ ЗАБОРАВА

Vladimir Ribić

Apstrakt: Већ на самом почетку Првог светског рата, Србија је своје учешће у њему легитимисала антиимперијалним јужнословенским паннационализмом, супротстављајући се уједињењу Срба, Хрвата и Словенаца у Хабсбуршкој импе- рији. Југославија је основана 1918. године, а у периоду између два светска рата ојачао је и европски паннационализам. Ипак, после 1945. године, процес европ- ске интеграције није резултовао настанком великог политичког, економског и војног ентитета са паннационалистичком легитимацијом, већ формирањем им- перијалне констелације под хегемонијом Сједињених Америчких Држава. На- кон 2000. године, Немачка настоји да се промовише као европско империјално средиште. У таквој Европи, сто година после 1914, непожељно је слављење та- дашњег српског опредељења за антиимперијални јужнословенски паннационализам.

Ključne reči: Први светски рат, Србија, антиимперијални јужнословенски паннационализам, европска интеграција

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2015, no. 15 (1), pp. 33-47