MUZIKA I LOKALNI IDENTITET. FESTIVAL KULTURE MLADIH SRBIJE KAO IDENTITETSKO OBELEŽJE KNJAŽEVCA

Marija Ristivojević

Apstrakt: Antropološko sagledavanje muzike kao kulturnog fenomena podrazumeva analizu značenja koja nastaju u sadejstvu sa određenim kulturnim kontekstom u okviru kojeg se muzika kreira i praktikuje. Takvo razumevanje muzike je dovelo do brojnih analiza koje su pokazale u kojoj meri ovaj fenomen utiče na formiranje identiteta, bilo da je reč o individualnim, grupnim, lokalnim, globalnim. Rad predstavlja analizu uticaja muzike na kreiranje lokalnog identiteta na primeru Festivala kulture mladih Srbije koji se održava u Knjaževcu. Cilj istraživanja jeste da pokaže šta jedna lokalna manifestacija poput ove znači lokalnom stanovništvu, u kojoj meri festivalska muzika predstavlja sredstvo identifikacije, kao i na koji način utiče na formiranje predstave o gradu.

Ključne reči: muzika, lokalni identitet, grad, antropologija, Festival kulture mladih Srbije, Knjaževac

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2014, no. 14 (3), pp. 45-53